Ako rozdeliť pozemok na menšie časti

Výsledky vyhľadávania

Ako rozdeliť pozemok na menšie časti. K rozdeleniu pozemkov sa pristupuje z rôznych dôvodov. Pri darovaní, predaji časti pozemku, majetkovoprávnom vysporiadaní alebo aj pri vytyčovaní stavby či v iných prípadoch. Každé rozdelenie pozemku však musí dodržať viacero podmienok.

Postup pri delení pozemku

Vlastník pozemku je oprávnený rozdeliť majetok na menšie časti za účelom darovania či predaja alebo aj za iným účelom. Ak vlastní pozemok viacero osôb, je na jeho rozdelenie potrebný súhlas všetkých zúčastnených.

Rozmýšľate o predaji nehnuteľnosti a potrebujete poradiť kliknite sem.

Delením pozemku rozumieme oddelenie jeho časti, ktorá prejde do vlastníctva inej osoby. Vzniknutá časť sa označí novým číslom parcely. Pri delení pozemku je potrebné dodržať nasledovný postup:

1.Zameranie pozemku geodetom

Pozemok je možné deliť len na základe vypracovaného geometrického plánu. Zameranie geodetom stanoví presnú hranicu pozemku. Geodet túto hranicu vyznačí na v geometrickom pláne červenou čiarou. Červenou tiež uvedie nové parcelné čísla a druhy pozemkov.

2. Zápis do katastra

Zápis do katastra nehnuteľností sa vykonáva na základe podania návrhu na vklad. Ten musí obsahovať potrebné náležitosti ako označenie katastrálneho úradu, kde sa návrh podáva, identifikačné údaje účastníkov konania a označenie práv, ktoré majú byť do katastra zapísané.

 

Rozmýšľate o predaji nehnuteľnosti a potrebujete poradiť kliknite sem.

Ako rozdeliť pozemok na menšie časti čo k tomu potrebujeme.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné prílohy:

  • Zmluvy, podľa ktorých má byť v zmena v katastri vykonaná, a to v počte o dva kusy vyššom ako je počet zúčastnených strán. V zmluve musí byť presne špecifikovaná zmena vlastníckych práv.
  • Dokument, ktorý preukazuje právo vlastníka nakladať s pozemkom.
  • Geometrický plán.
  • Ak je účastníkom konania o rozdelení pozemku právnická osoba, je potrebné doložiť aj výpis z obchodného registra.

Kedy nie je možné pozemok rozdeliť

Niektoré pozemky nie je možné deliť. Týka sa to pozemkov v extraviláne obce, ak by pri delení dochádzalo k tzv. drobeniu. Zákon totiž zakazuje deliť poľnohospodársky pozemok na časti menšie ako 2 000 m2 a lesné pozemky na časti menšie ako 5 000 m2.

Chcem predať a získať najvyššiu cenu za nehnuteľnosť

Predaj nehnuteľnosti

 

Martin Torda

0918 671 178

torda@estateunion.eu

Porovnaj zoznamy