Výsledky vyhľadávania

GDPR

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštěvníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť ESTATE UNION s.r.o., IČO 44 682 387, so sídlom Bulharská 70, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I oddiel: Sro, vložka číslo: 57507/B, ktorá prevádzkuje webové stránky dobrepredatbyt.sk, estateunion.eu.  Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracováním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátit, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 918 671 178, alebo na e-mail: info@estateunion.eu

Prehlasujeme

Prehlasujeme,  že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, hlavne zákonom o ochraně osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť eště pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňování a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcích dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy
  vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu, ktorú nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do online kurzu, dodanie knihy či iného tovaru).
 • Vedenie účtovníctva
  Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing – zasielanie newsletterov
  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich nejčastejšie otvárete využíváme za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože  dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to počas doby 5 rokov od poslednej objednávky.Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettery iba na základe vášho súhlasu, počas doby 5 rokov od udelenia.

  Pokiaľ narazíme na zaujímavú tvorbu niekoho ďalšieho, rád vám jeho prácu v e-maili doporučím. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

 • Fotografie a video záznamy 
  Ak robíme fotografickú dokumentáciu či video záznam používáme ich v propagačných materiáloch, predevšetkým na webe. Video záznam i fotografie slúžia účastníkom webu k  zhliadnutiu.V týchto materiáloch nikdy nenájdete ména účastníkov, iba ak by se jednalo o referenciu a to na základe súhlasu. Ak  na záznamoch nechcete byť, dajte nám vedieť formou našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponecháváme počas doby premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenáváme vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používáním cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok vnímáme ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky môžte prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používánie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prohliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technologií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti zpracovania osobných údajov.

Väčšinu spracovateľských operací zvládáme sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétných spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využíváme služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to posyktovatelia následujúcich platforiem a služieb:
MailerLeit, MailChimp – aplikácie pre mailovú komunikáciu,
Facebook – FB pixel,
Google – Google Analytics,

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť dalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dat mimo Europskú úniu

Data spracovávame výhradne v Europskej únii alebo v štátoch, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Europskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostrednictvom e-mailu: info@estateunion.eu.

Máte právo na informacie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajů.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a já vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje zpracováváme a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo vaše osobné údaje budú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na omedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, nazdávate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením sa z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ.)

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkýh dielčich spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovat vystavené daňové doklady počas doby stanovenje zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie su viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Sťažnosť na Úradu na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadne pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newslettrov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciami, články či produkty a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom eště nie ste, posielame vám ich iba na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Dovolujeme si Vás ubezpečiť, že spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydáné žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady zpracovania osobných údajov platia od 1.5.2018 a nahradzujú predchádzjúcu  Ochranu osobných údajov.

Porovnaj zoznamy