Výsledky vyhľadávania
pridané Estate Union na 2 novembra, 2020
2 komentáre
Möbelix

Poplatok za vklad do katastra

Najčastejšie platíte poplatok za vklad katastra v prípade predaja nehnuteľnosti alebo pri vklade záložného práva v prospech financujúcej banky. Často sa stane, že tieto úkony robíme spolu.

Väčšina predávaných nehnuteľností sa financuje cez hypotekárne úvery.
Základný poplatok za vklad do katastra je 66,- € za jeden vklad. Ak podávate návrh na vklad záložného práva v prospech banky zaplatíte 66,- € .

Následne musíte zaplatiť za návrh na vklad zmeny vlastníckeho práva – predaj nehnuteľnosti ďalších 66,- €. Ide o dve samostatné konania, ktoré síce so sebou súvisia no vykonávajú sa samostatne.

V konaní návrhu záložného práva kataster založí nehnuteľnosť v prospech veriteľa vyznačením na liste vlastníctva časti “C”. V konaní návrhu na vklad zmeny vlastníckeho práva kataster zmení vlastníka zapísaného v časti “B”.

Spomínané konania kataster zapíše v štandardnom konaní do 30 kalendárnych dní. Môže sa však stať, že z dôvodu návalu práce kataster nestihne zapísať tieto konania. Vtedy máte nárok na vrátenie poplatku účtovaného za vklad.

Zrýchlený vklad do katastra

Ak sa ponáhľate môže využiť formu zrýchleného vkladu, pri ktorom kataster zapíše konanie do 15dní. Tento úkon je spoplatnený sumou 266,- €.

Pri predaji nehnuteľnosti, ktorá je financovaná cez hypotekárny úver musí urýchliť obidve konania a zaplatiť dva krát 266,- € aby toto urýchlenie malo zmysel. Kataster vybavuje konania v poradí v akom boli podané. Nestačí, teda urýchliť konanie za obyčajným konaním. Kataster vo väčšine prípadoch zapíše v ten istý deň súvisiace konania.

 

 

Poplatok za vklad do katastra

 

 Poplatky na katastri – správne poplatky katastrálneho odboru

Správne poplatky v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov platné od 1.10.2012.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

– elektronickým kolkom (e-kolok)

– poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu

– bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise

 

Poplatky za výber z katastra

  ÚKON POPLATOK
1. Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu 8,00 €
2. Vydanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia 8,00 €
 3. Vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia 8,00 €
 4. Výpis kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určrného operátu, za každú kópiu formátu A3,A4 8,00 €
 5. Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov 8,00 €
 6. Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v položkách 1 až 5 3,00 €
 7. Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely 15,00 €
 8. Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia 3,00 €
 9. Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia 17,00 €
 10. Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia 7,00 €
 11. Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 27,00 €
 12. Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 7,00 € 
 13. Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 8,00 € 

 

 

Poplatky za vklad do katastra

 

  1. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 30 dní  66,00 €
 15. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 15 dní 266,00 €
 16. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 30 dní 33,00 €
 17. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 15 dní 133,00 €

Správny orgán vyberie poplatok v položkách 14 až 17 znížený o 15 €, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa §30 ods.3 zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.  

 

zdroj: min

2 thoughts on “Poplatok za vklad do katastra

 • Znalecký posudok
  na 10 septembra, 2021

  Dobrý deň,
  Poprosím pre úkony na katastri návrh na vklad záložného práva a návrh na vklad zmeny vlastníka pri predaji a kúpe domu na hypotéku je potrebný znalecký posudok , moja otázka je môže byť aj kópia ZP vyhotovená znalcom ?

  Vopred ďakujem úspešný deň prajem.
  Júlia Lang

  • Estate Union
   na 12 septembra, 2021

   Dobrý deň pani Lang znalecký posudok je potrebný na schválenie hypotéky. Do katastra sa nevkladá. Banka potrebuje vždy originál v papierovej a digitálnej podobe.

Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená

Porovnaj zoznamy